SOL zoekt hbo stagiair(e)s voor het Ouderen Maatschappelijk Werk in Rotterdam

Bij SOL – Samen Ondernemend Leren – is altijd ruimte om te leren: niet alleen voor de vaste medewerkers, maar zeker ook voor aankomend professionals. Binnen het Ouderen Maatschappelijk Werk zijn we daarom op zoek naar studenten hbo Social Work die stage willen lopen. Zodat we ook in de toekomst deze mooie hulpverlening kunnen blijven bieden.

Wij werken samen aan de hulpverlening van en ondersteuning voor (oudere) Rotterdammers!

Hier zijn we van

Het toekomstperspectief van de Rotterdammer is ons uitgangspunt. Dat is onze drive om resultaten te behalen. De Rotterdamse wijkteams zetten basishulp in en bieden hiermee integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. We zetten in op het duurzaam versterken van zelf- of samenredzaamheid, zodat mensen weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk/buurt. En dat doen we samen: bewoner en hulpverlener.

Zo doen we het

We staan open voor signalen uit de wijk, zoeken die ook actief op, gaan er direct op af en zijn als één team breed inzetbaar. We maken samen met de cliënt een plan, waarin we afspreken welke resultaten we samen gaan behalen en wie daarin wat gaat doen. We bieden ondersteuning en voeren casusregie op de inzet van zowel informele hulp als specialistische hulp. Wij doen wat nodig is, adresseren belemmeringen die ons van de gewenste oplossing afhouden, accepteren deze niet en brengen ze verder om verandering te bereiken, te leren van onze inzet en deze te verbeteren.

We doen het samen

Alle partijen die personeel leveren aan de wijkteams voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie, kwaliteit en het toekomstperspectief van de wijkteams. Met elkaar realiseren we de basisvoorwaarden voor hulpverlening en ondersteuning die door de Rotterdammers hoog gewaardeerd wordt. We werken samen met respect voor ieders achtergrond, taak en expertise en behalen daardoor beter en duurzaam resultaat.

De Wijkteammedewerker taakaccent Ouderen van SOL werkt conform het profiel van de medewerker integraal wijkteam. Belangrijk voor het taakaccent Ouder Worden is het bieden van ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers vanuit de wijkteams en coaching aan collega’s op het gebied van outreachend werken en de toepassing van de methodiek Even Buurten.

Doel is om het voor ouderen mogelijk te maken om zo lang mogelijk binnen de eigen buurt contacten te onderhouden, te blijven ‘meedoen’ en in het eigen huis te blijven wonen. Het gaat hierbij vooral om ondersteuning aan ouderen en het netwerk in multiproblem situaties, om balans te brengen tussen draagkracht en draaglast, om te blijven ‘meedoen’ en niet te vereenzamen en om materiële hulpverlening.

Deskundigheid

Dus wil je meer kennis en ervaring op doen over:

 • ouderenproblematieken (diverse aandoeningen en de impact daarvan op het leven, mobiliteit, dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg);
 • (mentale fysieke) veroudering in relatie tot mogelijke ondersteuningsbehoeften;
 • huiselijk geweld (signaleren, meldcode);
 • wet- en regelgeving van toepassing op het werkgebied;
 • gemeentelijke beleidskaders en privacy richtlijnen;
 • de methodiek Even Buurten;
 • specifieke regelingen voor ouderen (waaronder wmo, WIz, Ciz en mogelijke indicatiestelling ) en van het wijknetwerk en sociale kaart voor kwetsbare ouderen;
 • interventiemethoden en kunnen hanteren van gesprekstechnieken;
 • diverse instrumenten die worden gehanteerd (o.a. zelfredzaamheidsmatrix);
 • ondersteuning/mogelijkheden voor mantelzorgers

Competenties

En wil je werken aan de volgende competenties;

 • kan de regie bij de oudere laten, leggen en houden;
 • heeft lef om: bij ouderen op huisbezoek te gaan waar andere partijen niet binnen komen, vragen te stellen aan familie en buurtbewoners, wederkerigheid te bespreken, (pijnlijke) onderwerpen op de juiste manier bespreekbaar te maken;
 • coaching van collega’s in het wijkteam op het gebied van outreachend werken en toepassing van de methodiek Even Buurten;
 • weet vrijwilligers en mantelzorgers te motiveren en waakt voor overbelasting;
 • deelt kennis en signaleert nieuwe maatschappelijke vraagstukken en problemen;
 • kan systeemgericht werken;
 • heeft oog voor cultuurspecifieke problematieken;
 • kan tijdig op- en afschalen;
 • is faciliterend (zorgen dat) t.b.v. de doelgroep ouderen;
 • zelfstandig kunnen werken/beslissen, maar schakelt tijdig hulp in van collega’s indien nodig;
 • goede schriftelijke- en mondelinge vaardigheden Nederlandse taal.

Persoonlijke eigenschappen

Wil je de volgende eigenschappen versterken;

 • doener en netwerker. Goed contact met andere partijen zoals huisartsen, woningcorporaties, wijkagenten, apothekers;
 • pro-actief ingesteld;
 • geduldig, aandacht en invoelingsvermogen, respect voor autonomie;
 • leergierig, houdt kennis actueel;
 • heeft een brede kijk;
 • bewustzijn van kosten.

Dan moet je echt reageren op deze vacature, zodat we je een stapje verder kunnen helpen in je (studie)loopbaan. Ik zie je reactie wel verschijnen!

Daphne Koster- de Mooij

omw@solnetwerk.nl